Didi’s Lyme Warriors

Opgehaald: 15% Teamleden: 8 Doel: €15.000

Click here for English

Steun Didi in haar strijd tegen Lyme!

Behandeling in België kan haar helpen en genezen, maar hierbij heeft ze jouw financiële steun nodig.

Mijn naam is Didi Walakutty, 26 jaar oud. In 2006 merkte ik dat ik minder kon dan ik gewend was.
Ik was constant moe, had pijn en uitvalverschijnselen.
Ik kon zelfs niet eens meer naar school en werk – laat staan leuke dingen doen. Wat was er toch aan de hand? Jarenlang kreeg ik verkeerde diagnoses, behandelingen en medicatie. De jaren verstreken en mijn klachten verergerden. Waarom functioneerde mijn lichaam niet en kon ik niet gewoon mijn leven leven zoals andere jonge vrouwen? Ik had nog amper een sociaal leven: mijn vrienden gingen door met hun leven terwijl het mijne stilstond!

Na veel artsen bezocht te hebben, kwam ik na een jarenlange zoektocht terecht bij een gespecialiseerde arts in België. Of ik wel eens getest was op de ziekte van Lyme…
Niet dus! Dure onderzoeken volgden, want de algemene bloedtesten op Lyme blijken maar 30% betrouwbaar te zijn. Bingo – de uitslag verklaarde alles!
Ik bleek de Ziekte van Lyme te hebben: een infectie ziekte die o.a. je organen aantast. Na jaren onbehandeld te zijn geweest voor Lyme, konden de infecties zich door mijn lichaam verspreiden. Eindelijk vond ik antwoorden en wist ik wat er gaande was.

Lyme wordt meestal opgelopen door een tekenbeet en kan iedereen overkomen, zomaar! Van een korte wandeling door de duinen of het gras, tot je huisdier die de teek tussen zijn vacht mee naar binnen neemt.
Het stomme is dat je niet eens door hoeft te hebben dat je bent gebeten door een teek – wat bij mij het geval was. Het goede nieuws is dat de Ziekte van Lyme behandeld kan worden. En gelukkig heb ik nu eindelijk de juiste behandeling gevonden die ook echt werkt!
Het slechte nieuws is dat de Nederlandse richtlijn tekort schiet. Hierdoor wordt mijn behandeling niet vergoed en lukt het mij niet meer om deze behandeling zelf te betalen. Daarom vraag ik jullie hulp om €15.000 in te zamelen om mijn behandeling voort te kunnen zetten in het buitenland.
Dit bedrag dekt de kosten voor medische onderzoeken en medicijnen ten behoeve van mijn herstel.

Elke donatie brengt mij een stap dichterbij om mijn leven weer op te pakken en dromen na te kunnen jagen.


Ik dank jullie vanuit het diepst van mijn hart en hou jullie graag op de hoogte van mijn traject.

Liefs,
Didi Walakutty

Donaties via PayPal zijn ook mogelijk via:
paypal.me/DidiWalakutty

Klik hier om onze Facebookpagina te bezoeken!

Support Didi in her fight against Lyme!

Treatment in Belgium can help her, but she needs your financial support.

My name is Didi Walakutty, 26 years old. In 2006 I noticed that I could do less than I was used to.
I was constantly tired, had pain and muscle weaknesses.
I couldn´t even go to school or work – let alone do fun things. What was going on? I got misdiagnosed for years, received wrong treatments and medication. The years passed and my symptoms worsened. Why did my body not function properly and could I not just live my life like other young women? I hardly had a social life: my friends went on with their lives while mine stood still!

After visiting many doctors and a very long search, I ended up at a specialist in Belgium. Whether I have ever been tested for Lyme disease …
I wasn´t! Expensive tests followed, because general blood tests on Lyme are proven to be only 30% accurate. Bingo – the result explained everything!
I turned out to have Lyme Disease: an infectious disease that, among other things, affects your organs. After years of being untreated for Lyme, the infections could spread through my body. Finally I found answers and knew what was going on.

Lyme is usually contracted by a tick bite and can happen to anyone, just like that! From a short walk through the dunes or the grass, to your pet who takes the tick home, between his fur.
The stupid thing is that you won´t always notice a tick bite- which was the case with me. The good news is that Lyme Disease can be treated. And fortunately, I finally found the right treatment that works!
The bad news is that the Dutch guidelines are inadequate. As a result, my treatment is not reimbursed and I am no longer able to pay for this treatment myself. That is why I ask for your help to raise € 15.000 in order to continue my treatment in Belgium.
This amount covers the costs of medical examinations and medicines for my recovery.

Every donation brings me one step closer to picking up my life and chasing my dreams.

I thank you from the bottom of my heart and would love to keep you updated about my journey!

Warm Regards,
Didi Walakutty

You can also donate through PayPal:
paypal.me/DidiWalakutty

Click here to visit our Facebook page!

Informatie

Naam van Lyme patiënt:
Didi Walakutty
Teamcaptain:
Aisha Walakutty

Social media