Team Angelyme

Opgehaald: 33% Teamleden: 7 Doel: €15.000

The green hyperlinks only work on the computerEnglish translation/donation-instructions below

De ziekte van Lyme is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de Borrelia bacterie. Er zijn 3 stadia, stadium 3 is ‘chronische’ Lyme. Lyme is een multisysteemziekte. Dit houdt in dat het kan leiden tot neurologische (hersenen/zenuwstelsel), cardiologische (hart), dermatologische (huid), endocrinologische (hormonen), reumatologische (spieren/gewrichten), opthalmologische (ogen), pulmonologisch (longen), gastro-enterologische (maag-darmen), psychiatrische en andere problemen aan organen en systemen in het lichaam. Dit zorgt regelmatig voor (mis)diagnoses en een jarenlange zoektocht naar de diagnose en een goede behandeling. Chronische Lyme gaat vaak samen met andere problemen zoals co-infecties (andere bacteriën en virussen) en een niet goed werkend immuunsysteem. Chronische Lyme wordt momenteel niet erkend als ziekte (zie video) waardoor er geen tot weinig onderzoeken, behandelingen, uitkeringen en vergoedingen beschikbaar zijn. Hoe vreselijk Angela het ook vindt, zij heeft zich om de laatste reden (weer) in moeten schrijven voor Lopen voor Lyme.

Angela is een positieve, sterke vrouw van 25 jaar. Haar grootste passie is dansen, wat zij in de toekomst weer hoopt te kunnen doen. Met enorm veel doorzettingsvermogen en wilskracht heeft zij ondanks de ziekte haar diploma gehaald. Tijdens haar afstuderen heeft Angela thuis onderzoek gedaan naar Lyme en jeugdzorg, wat te zien was op TV
Helaas heeft dit er ook voor gezorgd dat Angela te ver over haar grenzen gegaan is, waardoor zij inmiddels fulltime ziek thuis is. Ze geniet van alle kleine dingen in het leven.

Geschiedenis
Angela is in haar 17/18de levensjaar ziek geworden. Het begon met een longontsteking op 17 jarige leeftijd. Vervolgens uitte zich op haar 18de levensjaar de ziekte van pfeiffer. Hierdoor lag ze bijna een jaar in bed en is zij (met ‘goede’ en ‘slechte’ periodes) nooit meer de oude geworden. Het immuunsysteem verzwakte verder toen zij op haar 19de levensjaar de HPV vaccinatie liet zetten. Er volgden in die jaren vele diagnoses, waaronder CVS/ME (chronisch vermoeidheidssyndroom/ Myalgische encefalomyelitis), het prikkelbare darmsyndroom, het syndroom van Tietze, Fibromyalgie etc. Tevens werd zij als ‘behandelmethode’ steeds naar de psycholoog gestuurd. Ze gaat zo langzaam achteruit dat ze het van de ene op de andere dag niet merkt. Door de jaren heen moest zij haar hobby’s, werk en het grootste deel van haar sociale leven opgeven.

Diagnose
5 jaar later (in 2015) weet zij dat ze de (chronische) ziekte van Lyme en verschillende co-infecties heeft. De bacteriën, virussen etc. hebben al jaren hun gang kunnen gaan in haar lichaam, waardoor systemen (zoals het immuunsysteem, zenuwstelsel, hormonen) en organen (o.a. lever, darmen) in haar lichaam aangetast zijn. Eind december 2017 kreeg ze te horen dat ze nog 6 co-infecties extra bij zich draagt (waaronder Babesia).

Leven
Inmiddels is Angela al 8 jaar ziek. De kwaliteit van leven is bij chronische Lyme laag. Angela voelt zich over het algemeen in de zomer (warm/droog) beter dan in de winter (kou/vocht). Iedere dag is ze uitgeput (slaapt ongeveer 15 uur per dag), heeft ze veel pijn (zoals gewricht- en spierpijn) en veel andere klachten (zoals cognitieve problemen, prikkelovergevoeligheid, misselijkheid en dysautonomie. Hierdoor kan ze doorgaans geen mensen zien, wat zij als sociale vrouw heel erg vindt. In bepaalde periodes komt zij niet buiten of zit zij in een rolstoel (sowieso bij lange afstanden). Bij alles wat zij doet moet ze vaak 1 of 2 weken bijkomen. Van de Lyme-symptomenlijst heeft ze ruim 40 symptomen/klachten (die variëren per dag/periode). Tevens zijn er andere (oorzaak-gevolg) problemen gevonden: zoals vitaminen-mineralen opname/omzettingsstoornissen, POTS, zware metalenvergiftiging, afwijkende bloedwaarden, ondertemperatuur, lekkende darm, voedingsintoleranties etc.

Awareness en leefstijl
Aan de buitenkant is niets te zien aan Angela. Om het beter te kunnen uitleggen aan naasten heeft zij verhalen zoals: Vrijheid, Feest in mijn lichaam en (on)werkelijkheid geschreven. Maar ook artikelen over chronische Lyme en antibiotica, schreef zij.
Angela doet er alles aan om beter te worden. Ze verdiept zich in voeding, gezondheid, leefstijl en voert dit uit in haar leven in de hoop naar verbetering. Daarnaast zet zij zich in voor meer bekendheid voor Lyme. Zo gaf zij voorlichtingen/gastlessen over Lyme, las zij een zelfgeschreven gedicht (te zien vanaf 9.37 minuten) voor tijdens een symposium en organiseerde zij een foto-expositie over Lyme.

Behandeling
Angela is sinds de diagnose onder behandeling voor Lyme en co-infecties. Momenteel is zij onder behandeling bij een ILADS Lyme arts in het buitenland en een Lyme gespecialiseerde therapeut in Nederland. Niets wordt vergoed, waardoor zij ongeveer 10.000-15.000 euro per jaar kwijt is, ook recht op een uitkering heeft zij niet.
Angela wil graag loskomen van de Lyme en haar vrijheid ervaren. De Lyme en co-infecties, beïnvloeden haar leven op alle levensgebieden.

Lopen voor Lyme
Het geld wat verzamelt wordt tijdens lopen voor Lyme gebruikt zij voor de inschrijving van lopen voor Lyme en alles om haar gezondheid te verbeteren: kosten medicatie/supplementen, consulten artsen, (bloed)onderzoeken, gezonde voeding en levensstijl, hulpmiddelen en reiskosten.

Team Angelyme gaat zich hard maken om Angela los te krijgen van de Lyme! Wil jij meehelpen met geld inzamelen? Stuur een berichtje aan de teamcaptain. Doneren kan al vanaf 1 euro, via de button: ‘steun het team’. Neem ook een kijkje op de Facebookpagina waar (zelfgemaakte) geschenken verkocht worden en verhalen gedeeld worden!

Namens Angela, bedankt voor alles!

‘ One day I will break out of the cocoon, and fly like a butterfly’- Angela Drenth
—————————————————————————————————————–

English

Lyme disease is an infectious disease caused by the bacterium Borrelia. There are 3 stages, stage 3 is ‘chronic’ Lyme. Lyme is a multisystem disease. This means that it can lead to neurological (brain/nervous system), cardiological (heart), dermatological (skin), endocrinological (hormones), rheumatic (muscles/joints), ophthalmologic (eyes), pulmonological (lungs), gastroenterological (stomach intestines), psychiatric and other problems with organs and systems in the body. This regularly causes (mis)diagnoses and a years-long search for the diagnosis and proper treatment. Chronic Lyme often goes along with other problems such as co-infections (other bacteria and viruses) and a malfunctioning immune system. Chronic Lyme is currently not recognized as a disease (see video) so there are no or few studies, treatments, benefits and reimbursements available. No matter how terrible Angela finds it, she has to sign up again for Walking for Lyme for the last reason.

Angela is a positive, strong woman of 25 years. Her greatest passion is dancing, which she hopes to do again in the future. With an enormous amount of perseverance and willpower she has graduated despite the illness. During her graduation Angela did research at home on Lyme and youth care, which was shown on the Dutch TV. Unfortunately, this also caused Angela to go too far beyond her limits, making her now full-time sick at home. She enjoys all the little things in life.

History
Angela became ill in her 17/18th year of life. It started with pneumonia at the age of 17. Then, at the age of 18, glandular fever (Epstein-barr virus) was expressed. As a result, she laid in bed for almost a year (with ‘good’ and ‘bad’ periods). The immune system weakened further when she had the HPV vaccination set at the age of 19. Many diagnoses followed during those years, including CFS / ME (chronic fatigue syndrome/Myalgic encephalomyelitis), Irritable bowel syndrome, Tietze’s syndrome, Fibromyalgia, etc. She was also sent to the psychologist as a ‘treatment method’. She goes back so slowly that she does not notice it from one day to the next. Over the years she had to give up her hobbies, work and most of her social life.

Diagnosis
5 years later (in 2015) she knows that she has (chronic) Lyme disease and several co-infections. The bacteria, viruses etc. have been able to go their own way in the body for years, causing systems (such as the immune system, nervous system, hormones) and organs (eg liver, intestines) to be affected in the body. At the end of December 2017 she was told that she has 6 additional co-infections with her (inclusing Babesia).

Life
Angela has been ill for 8 years now. The quality of life is low in chronic Lyme disease. Angela generally feels better in the summer (warm/dry) than in winter (cold/damp). Every day she is exhausted (sleeps about 15 hours a day), she has a lot of pain (such as joint and muscle pain) and many other complaints (such as cognitive problems, irritability, nausea and dysautonomia). Because of this she can not see people, which she finds difficult as she’s a social woman. In some periods she does not come out or she sits in a wheelchair (anyway for long distances). In everything they do must recover often one or two weeks. On the Lyme-symptomslist she has more than 40 symptoms/complaints (which vary per day/period). Other (cause-and-effect) problems have also been found: such as vitamin-mineral absorption/conversion disorders, POTS, heavy metal poisoning, abnormal blood values, lower temperature, leaking bowel, food intolerances etc.

Awareness and lifestyle
There is nothing to be seen from Angela on the outside. To better explain it to relatives, she has written stories such as: Freedom, Feast in my body and (un)reality (in Dutch). But she also wrote articles about chronic Lyme and antibiotics (in Dutch). Angela is doing everything to get better. She immerses herself in nutrition, health, lifestyle and performs this in her life in the hope of improvement. In addition, she is committed to becoming better known for Lyme. She gave information/guest lectures about Lyme, read a self-written poem (seen from 9.37 minutes) during a symposium and organized a photo exhibition about Lyme.

Treatment
Angela has been receiving treatment for Lyme and co-infections since the diagnosis. She is currently undergoing treatment at an ILADS Lyme physician abroad and a Lyme specialist therapist in the Netherlands. Nothing is remunerated, which means that she loses about 10,000-15,000 euros per year, nor does she have the right to a benefit. Angela wants to get rid of the Lyme and experience her freedom. The Lyme and co-infections affect her life in all areas of life.

Walking for Lyme
The money collected during walking for Lyme she uses for the registration of walking for Lyme and everything to improve her health: costs medication/supplements, consultations doctors, (blood) research, healthy food and lifestyle, tools and travel costs .

Team Angelyme is going to work hard to get Angela out of the Lyme! Do you want to help with money collection? Send a message to the team captain. You can donate from 1 euro, click on the button: ‘steun het team’.

Would you like to donate from another country?
Click at the green button ‘steun het team’. Click on the amount (‘ander bedrag’) you would like to donate in euros. Select the team member you would like to sponsor, fill in your name (or ‘anonymous’), your e-mail address and check the box to accept the terms of service. You have now made a pledge. Afterwards you will receive an automated e-mail with the bank account number to which you can transfer the money. The SWIFT/BIC or Angela’s bank is: INGBNL2A. If you have any questions, ask the team captain! Thank you in advance!

On behalf of Angela, thanks for everything!

‘One day I will break out of the cocoon, and fly like a butterfly’- Angela Drenth

Informatie

Naam van Lyme patiënt:
Angela Drenth
Teamcaptain:
Sandra van Es

Social media